privacy policy

Dit betreft het privacy statement van Worktrans Group BV, de holding voor de werkmaatschappijen Worktrans Dienstverlening BV, Workbus Dienstverlening BV en Worktrans Bemiddeling BV en de handelsnamen Worktrans Uitzendgroep, Worktrans Uitzendbureau, Workbus Uitzendbureau, Work Academie en Podiumtruck.com. Alle bovengenoemde bedrijven, met uitzondering van Podiumtruck.com, zijn dienstverlenend in de werving, selectie en arbeidsbemiddeling.

Wij kunnen van u persoonsgegevens ontvangen. Dat kan in uw hoedanigheid als websitebezoeker, kandidaat, sollicitant, zzp’er of werknemer. Maar ook als vertegenwoordiger van een (potentiële) opdrachtgever, leverancier of verkoper kunt u gegevens ‘achterlaten’. Ook ‘offline’ kunt u ons gegevens verstrekken, bijvoorbeeld tijdens een evenement of op een van onze vestigingen. Op het moment dat wij van u gegevens ontvangen, worden deze opgenomen in de database van Worktrans Group BV.

PERSOONSGEGEVENS

De Autoriteit Persoonsgegevens omschrijft ‘een persoonsgegeven’ als volgt op haar website : ‘Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.’

DOELEINDEN
Om u onze diensten aan te kunnen bieden, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om overeenkomsten te kunnen nakomen.
 • Om aan de wet te voldoen.
 • Om als Worktrans Group BV te kunnen blijven functioneren (gerechtvaardigd belang).
 • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij Worktrans Group BV.

GEBRUIK

De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en gebruiken wij uitsluitend voor:

 1. Het vastleggen, onderhouden en nakomen van een overeenkomst tussen de werknemer en de opdrachtgever.
 2. Het beoordelen van uw geschiktheid en beschikbaarheid op het gebied van bemiddeling richting een opdracht, tijdelijk werk of vast werk.
 3. De bevordering van uw persoonlijke ontwikkeling, door bijvoorbeeld het aanbieden van trainingen en opleidingen.
 4. Managementdoeleinden, zoals het verstrekken van managementinformatie, het uitvoeren van interne controles en het onderhouden van de bedrijfsveiligheid.
 5. De instanties die audits en accountantscontrole uitvoeren.
 6. Het aangaan en onderhouden van een werknemers- of personeelsbemiddelingsrelatie.
 7. Het aan u verstrekken van informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten.
 8. Het kunnen nakomen van de wet- en regelgeving.

OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

Worktrans Group BV kan onder meer gebruik maken van de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Curriculum vitae (CV)
 • Werkervaring
 • Bankrekeningnummer
 • Polis- of klantnummer zorgverzekeraar
 • Opleiding- en scholingsgegevens
 • (kopie) getuigschriften
 • Referenties
 • (kopie) pasfoto
 • (kopie) ID-bewijs
 • BSN
 • (kopie) werkvergunning
 • (kopie) verblijfsvergunning
 • (kopie) VAR

Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.Worktrans Group BV zal echter nooit meer gegevens verzamelen en bewaren dan strikt noodzakelijk voor de gelegitimeerde doeleinden en conform de geldende wet- en regelgeving.

VERSTREKKING

Worktrans Group BV kan uw persoonsgegevens verstrekken aan (potentiële) opdrachtgevers, indien daartoe een wettelijke plicht bestaat. Dit geldt tevens voor opleidingsinstanties, voor het inschrijven van een kandidaat, of aan audit- en overheidsinstanties op basis van een wettelijke plicht. Daarnaast kan Worktrans Group BV uw – de voor het doel noodzakelijke – gegevens verstrekken aan derden, indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis, is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen. Indien u daar expliciet toestemming voor geeft, kan Worktrans Group BV uw profiel of curriculum vitae – al dan niet geanonimiseerd – presenteren op een of meerdere websites.Op onze websites staan diverse links naar websites die niet behoren tot Worktrans Group BV. Dit privacy statement geldt alleen voor websites van Worktrans Group BV. Wij adviseren u het Privacybeleid van websites na te lezen. Wij zullen echter alleen uw gegevens verstrekken als wij weten dat deze partners zich aan dezelfde privacy-eisen houden die Worktrans Group BV stelt.

BEWAARTERMIJNEN

Worktrans Group BV zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren. De maximale bewaartermijnen komen overeen met de wettelijke verplichtingen.

BEVEILIGING

Worktrans Group BV spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze werknemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Worktrans Group BV kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Wanneer er onverhoopt iets mis gaat, bijvoorbeeld een Datalek, dan zullen wij direct actie ondernemen en – indien noodzakelijk – u en de autoriteit persoonsgegevens op de hoogte stellen.

PRIVACYRECHTEN

De betrokkene – de eigenaar van de persoonsgegevens – heeft de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen;
 2. Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden;
 3. Het recht op inzage. Het recht om de persoonsgegevens in te zien;
 4. Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen;
 5. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Ofwel: het recht op een menselijke blik bij besluiten;
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U kunt bij ons per e-mail (kwaliteit@worktransuitzendgroep.nl) of per brief (Worktrans Uitzendgroep, t.a.v. Juridische Zaken, Cantekoogweg 15, 1442 LG Purmerend) opvragen welke gegevens wij van u verwerken en ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij raden u dan aan om meteen een kopie ID-bewijs mee te sturen, zodat wij uw identiteit vast kunnen stellen. Wij zullen na controle van uw identiteit de kopie direct verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

 

VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via kwaliteit@worktransuitzendgroep.nl.Worktrans Group BV kan dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is op te vragen via de websites van Worktrans Group BV.